Nikoly Tesly 3
160 00 Praha 6 Dejvice
Tel.: 224 310 114
Mobil: 605 258 040
Email: walmi@seznam.cz

Technologický a bezpečnostní list

Název výrobku: BETONEX
1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce

1.1. Chemický název látky/ přípravku: vodní disperze

Číslo CAS:
Číslo ES (EINECS):

1.2. Použití látky/přípravku: jako barva na beton

1.3. Výrobce:
Obchodní jméno: Milan Walter
Identifikační číslo: 6780 9677
Sídlo: Vrchlického 793/34, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel./fax: (+420) 224 310 114
Mobil: (+420) 605 258 040

1.4. Telefon pro mimořádné situace: +420 605 258 040

 

2. Informace o složení látky nebo přípravku
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky (C.I. v organických barvivech):

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné chemické látky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Údaje o nebezpečnosti látky/přípravku

3.1. Klasifikace látky/přípravku dle zákona 356/2003 Sb: Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné chemické látky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Nejzávažnější nepříznivé účinky látky/přípravku: Nejsou známy.3.3. Další rizika spojená s užíváním látky/přípravku: Nejsou známy.3.4. Informace uváděné na obalu látky/přípravku jsou uvedeny v bodě 15.

 

4. Pokyny pro první pomoc

4.1. Přivolání lékařské pomoci: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte tento bezpečnostní list)

4.2. Při nadýchání : nebezpečí nadýchání nehrozí.4.3. Při styku s kůží: Odstranit znečištěný oděv a co nejintenzivněji oplachovat zasažená místa proudem čisté vody, ošetřit reparačním krémem.4.4. Při zasažení očí: Co nejrychleji provést výplach proudem vody, provádět ho co nejdéle min.20 min., a konsultovat s lékařem případné další ošetření.4.5. Při požití: Vypláchnout ústa vodou. V žádném případě nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc.4.6. Další údaje

 

5. Opatření pro hasební zásah

5.1. Vhodná hasiva: Všechny dostupné hasící prostředky5.2. Nevhodná hasiva: Nejsou.5.3. Zvláštní nebezpečí: Není.5.4. Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Ochranná maska s ochranným filtrem.5.5. Další údaje: Nejsou

 

6. Opatření v případě náhodného úniku látky / přípravku

6.1. Preventivní opatření na ochranu osob: Není nutné.

6.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit uvolňování produktu nebo složek do životního prostředí, kanalizace a povrchových vod nebo půdy.

6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Čistit vodou, po zaschnutí mechanicky odstranit. Zneškodňovat jako ostatní odpad.

6.4. Další údaje: Použitelnou část nátěrové hmoty uložit do vhodných obalů k opětovnému získání a ostatní zbytky zneškodnit odsátím savým materiálem (papír,písek,buničina,látka apod.) a likvidovat jako ostatní odpad.

 

7. Pokyny pro zacházení s látkou/přípravkem a skladování látky/přípravku.

7.1. Zacházení: Dodržovat pracovní předpisy. Zajistit dostatečnou ventilaci a lokální odsávání na pracovištích. Během práce nejíst, nepít a nekouřit.

7.2. Skladování: Skladovat v uzavřených skladech a suchých skladech s teplotou +5 až +40°C.

 

8. Omezování expozice látkou/přípravkem a ochrana osob.

8.1. Expoziční limity:

8.2. Technická opatření na ochranu osob: Nejsou nutná.

8.3. Osobní ochranné prostředky: Nejsou nutné při zachování pravidel osobní hygieny. Dýchací orgány: Ochrana není nutná. Oči a hlava: Ochrana není nutná. Ruce: Ochrana není nutná. Kůže: Ochrana není nutná.

8.4. Další údaje: Nejsou

 

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky/přípravku.

Skupenství (20°C): Kapalné Barva: Odstín dle přání zákazníka Zápach(vůně): Téměř bez zápachu
Bod tání (°C): 0-5°C Oxidační vlastnosti: Neuvádí se. Hustota(g/cm3): 1,4(20°C)
Bod varu (°C): <105 Rozpustnost ve vodě (g/l): Mísitelný. Hustota par: Neuvádí se
Bod vzplanutí (°C): Nehořlavý Rozpustnost v tucích: Neuvádí se. Tenze par: Neuvádí se.
Hořlavost: Nehořlavý.
Viskozita: Mírně tixotropní. pH: 8-9.
Výbušnost (v % obj.): Nevýbušný Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Neuvádí se.
Další údaje: Neuvádí se.

 

10. Stabilita a reaktivita

10.1. Podmínky, kterým je nutno zamezit: Teploty pod 50C vzhledem k obsahu vody a nad 800 C vzhledem k možnosti výparů nebezpečných těkavých látek.

10.2. Materiály, které nelze použít: Bez omezení.

10.3. Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou.

 

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky/přípravku

11.1. Akutní toxicita.

LD 50, orálně (mg/kg): Nestanoveno
LD 50, dermálně (mg/kg): Nestanoveno
LC 50, inhalačně (mg/kg): Nestanoveno

11.2. Účinky na zdraví při expozici látkou/přípravkem. Při vdechnutí: Nestanoveno Při požití: Nestanoveno Při styku s kůží: Nestanoveno Při styku s okem: Nestanoveno

11.3. Dlouhodobé účinky: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

11.4. Provedené zkoušky:

11.5. Další údaje:

 

12. Ekologické informace o látce/přípravku

12.1. Akutní toxicita pro vodní organizmy. LC 50 (96 h), ryby (mg/l): Neuvádí se. EC 50 (48 h), dafnie (mg/l): Neuvádí se. IC 50 (72 h), řasy (mg/l):

12.2. Mobilita:

12.3. Rozložitelnost: Neuvádí se.

12.4. Bioakumulační potenciál:

12.5. Další nepříznivé účinky: Neuvádí se.

 

13. Pokyny pro zneškodňování látky/přípravku

13.1. Pokyny pro zneškodňování látky/přípravku. Přípravek a jeho zbytky nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví člověka ani životní prostředí a je možno ho likvidovat jako ostatní odpad.

13.2. Vhodné metody zneškodňování látky/přípravku a znečištěných obalů. Po spotřebování a zaschnutí nátěrové hmoty je obal možno likvidovat v běžném komunálním odpadu nebo uložit na místa určená obcí k ukládání odpadu. Kód odpadu: 08 01 99 - kovový a plastový obal se zbytky vodou ředitelných nátěrových hmot

13.3. Nakládání s odpady se řídí Zák. 185/2001 Sb.

 

14. Informace pro přepravu

14.1. Opatření pro dopravu: Bez omezení.

14.2. Přepravní klasifikace.

ADR/RID:
Technický název:
Výstražná tabule: Třída: Obalová skupina:
UN:
Poznámka: IMDG: Technický název:

14.3. Další údaje: Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečného zboží

 

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce/přípravku

15.1. Údaje uváděné na obalu.

Povinná textace:

15.2. Právní předpisy. Přípravek není ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 91/155/EHS, nebezpečným chemickým přípravkem.

 

16. Další informace. Tento bezpečnostní list odpovídá vyhlášce 231/2004 Sb. a je v souladu s ustanovením Směrnice 2001/58/EC.

Údaje v tomto BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ odpovídají dnešnímu stavu znalostí a vyhovují národním zákonům a směrnicím Evropské unie. Konkrétní zpracování výrobku u spotřebitele však leží mimo našeho dozoru a naší kontroly. Zákazník a zpracovatel jsou odpovědni za dodržování všech zákonných ustanovení. Tento BEZPEČNOSTNÍ LIST popisuje požadavky pro zajištění bezpečné manipulace, nepředstavuje však garanci vlastností tohoto výrobku.

 

 • 000_den_braven_logo.png
 • 001_dufa_logo.png
 • 003_primalex_logo.png
 • 004_balakryl_logo.png
 • 005_paramo_logo.png
 • 006_color_expert_logo.png
 • 007_pnz_logo.png
 • 008_luxol_logo.png
 • 009_detecha_logo.png
 • 010_druchema_logo.png
 • 011_polykar_logo.png
 • 012_kittfort_logo.png