Nikoly Tesly 3
160 00 Praha 6 Dejvice
Tel.: 224 310 114
Mobil: 605 258 040
Email: walmi@seznam.cz

1. PENETRACE: Jako penetrační nátěr použijte Hloubkovou penetraci nebo barvu BETONEX, kterou rozřeďte cca 20% čisté vody a naneste na předem upravený podklad, zbavený všech nečistot a prachu. Provedení impregnačního nátěru sjednotí nasákavost natíraného materiálu a zvýší přídržnost dalších nátěrů.

2. NÁTĚR: 2 x nátěr barvou BETONEX rozředěnou max. 10% vody (podle způsobu nanášení) s intervalem mezi nátěry cca 60 min Betonex se nanáší štětcem, válečkem i stříkáním při teplotách podkladu větší než +5 °C.

Teplota podkladu při aplikaci a zasychání musí být minimálně + 6° C. Dostatečná tloušťka nátěrového systému musí odpovídat spotřebě: 0,25 - 0,35 kg / m2 ......3 vrstvy (1x podklad, 2x vrchní nátěr).

Pracovní pomůcky a znečištěná místa se musí ihned omýt vodou protože zaschlá barva se velmi obtížně odstraňuje. Při koupi natónovaného odstínu dbejte na to, abyste materiálu měli dostatek a z jedné šarže, jednotlivé barevné výrobní šarže se můžou od sebe barevně lišit.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ:
Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou Není určen pro nátěry dětských hraček.Po práci a před jídlem si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody, vyvolat zvracení a vyhledat lékaře. Při zasažení očí důkladně vyplachovat čistou vodou a vyhledat lékaře.

EKOLOGICKÉ INFORMACE:
Zamezit vniknutí do podzemních vod, vodních zdrojů, půdy a kanalizace. Kód druhu odpadu: 08 01 03, kategorie odpadu: N Společnost plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů dle zákona o obalech a zapojila se do systému sdruženého plnění EKO-KOM.

Doba použitelnosti 24 měsíců od data výroby.

 • 000_den_braven_logo.png
 • 001_dufa_logo.png
 • 003_primalex_logo.png
 • 004_balakryl_logo.png
 • 005_paramo_logo.png
 • 006_color_expert_logo.png
 • 007_pnz_logo.png
 • 008_luxol_logo.png
 • 009_detecha_logo.png
 • 010_druchema_logo.png
 • 011_polykar_logo.png
 • 012_kittfort_logo.png