Nikoly Tesly 3
160 00 Praha 6 Dejvice
Tel.: 224 310 114
Mobil: 605 258 040
Email: walmi@seznam.cz

Základní technologické postupy při aplikacích HYDROSEALU TM na různé povrchy

A/ HYDROIZOLACE NA VODOROVNÉ A SVISLÉ KONSTRUKCE
Podklad pro provedení svislé a vodorovné izolace (náhrada těžkých lepenek) musí být pevný, na povrchu bezprašný. Provedeme celoplošnou penetraci a po zaschnutí stěrkujeme vrstvu 3 mm. Po zaschnutí vizuálně zkontrolujeme kvalitu povrchu. Jestliže se objeví nedokonale izolovaná místa, opravíme je přestěrkováním (nové vrstvy se homogenně spojí s předchozími). Po vyschnutí HYDROSEALU se provede betonáž vodorovné plochy, nebo zahrnutí materiálu ke kolmé stěně stavby.

B/ IZOLACE PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ
Provede se podobně jako v bodě A. Základovou desku izolujeme celoplošně. Po ukončení vyzdívky stěny omítneme. Po vyzrání a očištění penetrujeme kolmé i vodorovné plochy a stěrkujeme jako v bodě A. Při přechodu z jedné fasádní formy na druhou není třeba rohy zaoblovat. Kontrolujeme jako v bodě A.

C/ IZOLACE BALKÓNŮ A TERAS
Při izolaci balkónů a teras postupujeme stejně jako v bodě A. Zde je však nutné stěrku v rohu vytáhnout min. 10 cm na kolmou stěnu. HYDROSEAL umožňuje opravu balkónů a teras bez bourání původního podkladu. Při opravě se plocha očistí (případně se odstraní vydrolený beton), opláchne vodou a penetruje. Po zaschnutí stěrkujeme 3 mm vrstvu a to i na kolmé stěny do výšky min. 10 cm. Na zaschlou vrstvu HYDROSEALU můžeme přímo lepit dlažbu a obklady. Pro vytvoření dokonalé vodotěsnosti je třeba po penetraci nanést vrstvu HYDROSEALU i na oplechovaní. Obdobně postupujeme při IZOLACI KOUPELEN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ.

D/ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH
Postupujeme obdobně jako při izolaci vodorovné plochy dle bodu A tak, aby výsledná vrstva HYDROSEALU po zaschnutí byla min. 2 mm (tj. mokrá vrstva min. 3,5 mm). Na takto vytvořenou hydroizolační vrstvu provedeme vrchní nátěr s pigmentem (např. nátěrová hmota Reflexol - hliníkový pigment, nebo vodouředitelná nátěrová hmota Gumoasfalt SA 23 - hnědočervený pigment). Pozn.: Nátěr rozpouštědlovou nátěr. hmotou (např. Reflexol) doporučujeme provádět po 5-6 (dle teploty) dnech po vyschnutí HYDROSEALU.

E/ LEPENÍ PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU
Na podkladovou plochu nejprve provedeme penetraci. Po zaschnutí naneseme pouze na jednu lepenou plochu HYDROSEAL ve vrstvě cca 2 mm a zafixujeme polystyrén v požadované poloze.

Na HYDROSEAL je možno nanášet disperzní barvy (např. Balakryl, Eternal apod.) a většinu synt. nátěrových hmot (např. Bisil, Krastenol - emaily odolné vůči vodě a UV záření), pro ně platí poznámka na konci bodu D. Nátěrové hmoty zde neuvedené doporučujeme předem vyzkoušet.

PŘÍPRAVA PODKLADU PRO HYDROSEAL
ZÁSADY PENETRACE - savý podklad (beton, cihla apod.) nejprve zbavíme prachu a navlhčíme. Pak provedeme penetraci vodou rozředěným pen. nátěrem (dle savosti podkladu až do poměru 1:1). Aplikaci Hydrosealu provedeme po zaschnutí pen. nátěru (dle podmínek 1-2 hod.).

Hrubší nebo zvětralé betonové povrchy (a povrchy s méně přídržnou vrchní vrstvou) doporučujeme nejprve napustit akryl. disperzí MAXIL UNIPEN (výrobce Pragolak Praha) naředěnou vodou v poměru 1:1 a dále (cca po 1 hodině) penetrovat pen. nátěrem naředěným vodou v poměru 4:1 (na 4 díly pen. nátěru 1 díl vody). Aplikaci Hydrosealu provedeme po zaschnutí pen. nátěru. U venkovních aplikací lze k penetraci použít rovněž rozpouštědlový nátěr PENETRAL ALP (výrobce Paramo Pardubice), aplikaci Hydrosealu pak provedeme až po 24 hodinách. V případě použití těchto dvou přípravků podklad nevlhčíme, nutno však dodržet bezprašnost povrchu.

TECHNOLOGICKÝ POSTUP OPRAV PLOCHÝCH BETONOVÝCH STŘECH
/ pro skeletové garáže firmy TEKAZ s.r.o./

I. Původní izolace je porušená, avšak na většině plochy má dobrou přídržnost k povrchu.

1. Provede se odstranění původní izolace ve všech místech, kde přídržnost k povrchu

je nedostatečná a povrch se celkově očistí.

2. Povrch se natře penetračním nátěrem (HYDROCEL : voda cca 1 : 1 obj.).

3. Po zaschnutí penetračního nátěru (projeví se zčernáním povrchu, doba schnutí závisí na povětrnostních podmínkách, pohybuje se obvykle od 10 do 60 min.) se provádí první stěrková vrstva v tloušťce cca 1 mm. Do této (nezaschlé) vrstvy se klade armovací tkanina. Postupuje se vždy po jednom pruhu odpovídající šířce armovací tkaniny (tj. obvykle 100 cm). Armovací tkanina se do této vrstvy vyrovnává pomocí např. nenasákavého válečku. Na armovací tkaninu se pak provede druhá stěrková vrstva v tloušťce 2,5 - 3 mm. Pásy armovací tkaniny se musí překrývat v šířce 10 cm ve směru vyspádování střechy (tj. začíná se v nejnižším místě). V případě, že původní izolace má dostatečnou přídržnost k podkladu v místě atiky, provede se položení arm. tkaniny pouze po celé horizontální ploše. Je nutno dbát na to, aby arm. tkanina na povrchu nevytvářela vzduchové výdutě apod.

4. Po vyschnutí celé vrstvy HYDROCELU se provede vizuální kontrola celistvosti vrstvy a případné nedostatky se opraví stěrkou.

5. Provede se vrchní nátěr (ochranná funkce vůči UV záření) např. suspenzí SA - 23 (červeno-hnědý pigment) tak, aby spotřeba odpovídala min. 0,75 kg/m2 (lze nanášet válečkem).

II. Původní izolace má na většině povrchu nedostatečnou přídržnost k betonovému podkladu.

1. Provede se celoplošné odstranění původní izolace a povrch se očistí.

2. viz bod 2 v I. části

3. Po zaschnutí penetračního nátěru se provede stěrková vrstva v tloušťce 3,5 - 4 mm po celé ploše (včetně atiky).

4. viz bod 4 v I. části

5. viz bod 5 v I. části

III. Čištění nářadí: před zaschnutím vodou, po zaschnutí tech. benzínem.

IV. Upozornění: V případě, že se oprava provádí v době pylové sezóny, je nutno povrch před penetrací důkladně očistit od případné pylové vrstvy, neboť tato vrstva může způsobit mimořádnou nesmáčivost povrchu.

 

 • 000_den_braven_logo.png
 • 001_dufa_logo.png
 • 003_primalex_logo.png
 • 004_balakryl_logo.png
 • 005_paramo_logo.png
 • 006_color_expert_logo.png
 • 007_pnz_logo.png
 • 008_luxol_logo.png
 • 009_detecha_logo.png
 • 010_druchema_logo.png
 • 011_polykar_logo.png
 • 012_kittfort_logo.png